Важни фактори и показатели при взимане на кредит

Лихвата за закъснение по вноските и NFS таксите и таксите за закъснение могат да бъдат вследствие на неплащане на задължението. Финансовата институция, която ви обслужва може да ви наложи и допълнителни такси като наказание за недостатъчна наличност по сметката ви.

Компанията се подчинява на съществуващите закони по събирането на задълженията. В някои щати, клиентите могат да получат нов погасителен план. Нашата компания ще се свърже с вас чрез някои от официалните канали за комуникация.

Може да има такси за рефинансиране или предоговаряне срока за погасяване на кредита ви, в зависимост от щата ви на местожителство, както и от вида на кредита ви. Вашият кредит няма да бъде рефинансиран автоматично. Ако е възможно във вашия щат, кредитът ви ще бъде рефинансиран при желание от ваша страна, като това ще се случи в унисон с конкретните политики на дадения кредитор.

Сумата по кредита ще постъпи в предоставената от вас, актуална банкова сметка на следващия работен ден след кандидатстването (не след първоначалното ви кандидатстване, а след получаването на стопроцентно одобрение и подписването на договор за кредит).

Едно одобрение на първа инстанция не означава, че гарантирано ще получите кредит. За да сеслучи това, трябва да отговаряте на определени критерии и изисквания.
Политика на компанията по повод връщане на средства, които сте заплатили. Моля, съветвайте се по този въпрос с директния кредитор, с който сте подписали договор. Ако има някаква грешка по повод извършените от вас транзакции, повечето директни кредитори ще разгледат проблема и ще ви възстанояват парите в рамките на пет (5) работни дни. Ако изпратите искането си в писмен вид, повечето директни кредитори ще го разгледат и ако преценят – ще го удовлетворят, в рамките на тридесет (30) работни дни. Моля, имайте предвид, че повечето директни кредитори си запазват правото да изтеглят от сметката ви изплатеното обезщетение, ако имате закъснения с вноските по кредитите, които са ви отпуснали.

Влияние върху кредитната ви история – повечето директни кредитори не докладват закъсненията по кредитите ви към тях веднага на някоя от трите основни институции, които се занимават с тази материя (а именно – Equifax, Experian или Transunion), но може да ползват алтернативни агенции като DataX, Mircobilt, Clarity, FactorTrust. Ако не успеете навреме да направите вноска по кредита си може да навреди на кредитната ви история и да повлияе негативно на шансовете ви за отпускане на заем от друга кредитна институция, която ползва услугите на тези агенции, в бъдеще.

Важни забележки и уточнения при взимане на кредит

Бърз кредит, отпуснат с посредничеството на този уебсайт и от всеки директен кредитор, с който сайтът си партнира, е предназначен само и единствено за посрещане на краткосрочната ви нужда от финанси. Един краткосрочен заем би следвало да се използва само за решаване на краткосрочни финансови проблеми. Рефинансирането на кредита вместо окончателното му погасяване ще доведе до допълнително оскъпяване.

Бързите кредити, които ще вземете от директните кредитори са предназначени единствено за решаване на краткосрочни финансови затруднения и не могат да решат финансовите ви проблеми в дългосрочен план. Краткосрочен заем като кредит с равни месечни или седмични вноски, кредитна линия, овърдрафт или споразумение по кредитен план се предоставят на кредитополучателя единствено за кратък период от време. Кредитополучателите, които са длъжници по други, по-големи кредити и имат сериозни финансови затруднения трябва да се консултират с кредитен специалист.

Уебсайтът сам по себе си не предлага кредитиране и не поема ангажимента да обещае, че ще ви бъде гарантирано получаването на кредит от трети страни.
Не сте длъжни да кандидаствате за кредит или да се съгласявате с условията по който и да е кредит и няма да ви бъдат удържани абсолютно никакви такси, освен ако не приемете и не подпишете договор за кредит, в който много ясно ще бъдат упоменати всички дължими такси.

Условията и изискванията варират индивидуално спрямо клиента или щата, в която се намира компанията кредитор и някои видове кредити може да не са достъпни в някои щати.

Вследствие изискванията на различните щати, както и изискванията за потвърждение на кандидатурата, не всички кандидати могат да бъдат одобрени за получаване на кредит от кредитните индтитуции, които си партнират с този уебсайт. Може да ви бъде изискана допълнителна документация, която да представите.

Не провеждаме кредитни проверки в системата на FICO, но може да проведем същите в системите на Tele-Track, Factor Trust, Mircobilt и CL Verify. Ако сте имали предишни закъснения към гореупоменатите, кредитът може и да ви бъде отказан.