Важни забележки и уточнения при взимане на кредит

Бърз кредит, отпуснат с посредничеството на този уебсайт и от всеки директен кредитор, с който сайтът си партнира, е предназначен само и единствено за посрещане на краткосрочната ви нужда от финанси. Един краткосрочен заем би следвало да се използва само за решаване на краткосрочни финансови проблеми. Рефинансирането на кредита вместо окончателното му погасяване ще доведе до допълнително оскъпяване.

Бързите кредити, които ще вземете от директните кредитори са предназначени единствено за решаване на краткосрочни финансови затруднения и не могат да решат финансовите ви проблеми в дългосрочен план. Краткосрочен заем като кредит с равни месечни или седмични вноски, кредитна линия, овърдрафт или споразумение по кредитен план се предоставят на кредитополучателя единствено за кратък период от време. Кредитополучателите, които са длъжници по други, по-големи кредити и имат сериозни финансови затруднения трябва да се консултират с кредитен специалист.

Уебсайтът сам по себе си не предлага кредитиране и не поема ангажимента да обещае, че ще ви бъде гарантирано получаването на кредит от трети страни.
Не сте длъжни да кандидаствате за кредит или да се съгласявате с условията по който и да е кредит и няма да ви бъдат удържани абсолютно никакви такси, освен ако не приемете и не подпишете договор за кредит, в който много ясно ще бъдат упоменати всички дължими такси.

Условията и изискванията варират индивидуално спрямо клиента или щата, в която се намира компанията кредитор и някои видове кредити може да не са достъпни в някои щати.

Вследствие изискванията на различните щати, както и изискванията за потвърждение на кандидатурата, не всички кандидати могат да бъдат одобрени за получаване на кредит от кредитните индтитуции, които си партнират с този уебсайт. Може да ви бъде изискана допълнителна документация, която да представите.

Не провеждаме кредитни проверки в системата на FICO, но може да проведем същите в системите на Tele-Track, Factor Trust, Mircobilt и CL Verify. Ако сте имали предишни закъснения към гореупоменатите, кредитът може и да ви бъде отказан.